Khoa học 
thực nghiệm & chính xác

 
Con người và Khoa học
- Thói tự chiêm ngưỡng của con người trước khoa học / Tác giả: Freud, Sigmund  / Người dịch : Nguyễn Văn Khoa
Hóa học - Lịch sử
- Từ thuật giả kim sang hóa học: sự cần thiết của một cuộc cải đạo tinh thần  / Tác giả: Léon Brunschvicg / Người dịch : Nguyễn Văn Khoa
Khoa học - Lịch sử
- Giá trị và tầm ảnh hưởng của lịch sử các khoa học / Tác giả: Francois Russo / Người dịch : Nguyễn Văn Khoa
- Lịch sử của khoa học hữu ích cho ngay chính sự tiến bộ của khoa học  /  Tác giả: Paul Langevin / Người dịch : Nguyễn Văn Khoa
- Lịch sử của khoa học là vô ích cho  sự tiến bộ của khoa học  / Tác giả:  Claude Bernard / Người dịch : Nguyễn Văn Khoa 
- Lịch sử của khoa học trong lịch sử của nền văn minh / Tác giả: George Sarton / Người dịch : Nguyễn Văn Khoa
- Một lịch sử khoa học thanh lọc khỏi những sai lầm của các học giả ?  / Tác giả: Alexandre Savérien / Người dịch : Nguyễn Văn Khoa
- Sai lầm của các nhà khoa học xem thường lịch sử  khoa học /  Tác giả: Charles Singer / Người dịch : Nguyễn Văn Khoa
- Sự thiết yếu khoa học của lịch sử khoa học.  /  Tác giả: Auguste Comte / Người dịch : Nguyễn Văn Khoa 
- Ta chưa hoàn toàn hiểu một khoa học khi không biết lịch sử của nó /  Tác giả: Ernst Mach / Người dịch : Nguyễn Văn Khoa
- Vì một lịch sử khoa học toàn diện  / Tác giả : Paul Tannery / Người dịch : Nguyễn Văn Khoa
Vật lý học - Lịch sử
- Francis Bacon (1561-1626) sự báo hiệu phương pháp mới / Tác giả Robert Blanché / người dịch : Nguyễn Văn Khoa
- Sự xây dựng phương pháp thực nghiệm / Tác giả : Robert Blanché / Người dịch : Nguyễn Văn Khoa
- Từ  thần thoại sang khoa học , nguồn gốc khoa vật lý  / Tác giả : Jean-Pierre Vernant / Người dịch : Nguyễn Văn Khoa
-Vật thể rơi xuống hay bay lên theo định hướng tự nhiên của chúng  / Tác giả : Aristotelês / Người dịch : Nguyễn Văn Khoa

 
 
[Trở về]