Khoa học 
xã hội & nhân văn
Chính trị  ,Triết lý 
- Hãy tự tu thân / Tác giả: Platôn / Người dịch: Nguyễn Vãn Khoa
- Chăn bò và chăn dân / Tác giả: Xenephôn / Người dịch: Nguyễn Vãn Khoa
Khoa học nhân văn - Lịch sử
- "Ta giải thích thiên nhiên, ta hiểu cuộc sống tinh thần" (Wilhelm Dilthey)  / Tác giả: Florence Perrin & Alexis Rosenbaum / Người dịch: Nguyễn Văn Khoa
- Xã hội học, Dân tộc học hay Nhân học / Tác giả : Claude Lévi-Strauss / Người dịch :  Nguyễn Văn Khoa
- Dẫn vào Xã hội học về Xã hội học (1971) / Tác giả: Edward Ashod Tiryakian/  Người dịch :  Nguyễn Văn Khoa
Sử học - Lịch sử
- Sử học - Chiều kích lịch sử / Tác giả: Antoine-Augustin Cournot / Nguời dịch: Nguyễn Văn Khoa
- Sử học - Giải thích trong sử học / tác giả: Antoine-Augustin Cournot / Nguời dịch: Nguyễn Văn Khoa
- Lịch sử, "sàn diễn của những cá nhân vĩ đại" / Tác giả: Antoine-Augustin Cournot / Nguời dịch: Nguyễn Văn Khoa
- Tuyên ngôn sử học của Tạp Chí Lịch Sử (Revue Historique, Pháp, 1876) / Tác giả: Gabriel Monod / Nguời dịch: Nguyễn Văn Khoa
- Sự lạc quan của Auguste Comte / Tác giả : Raymond Aron / Người dịch: Nguyễn Văn Khoa
- Tự nhiên và lịch sử / Tác giả : Wilhelm Dilthey / Người dịch : Nguyễn Văn Khoa 
- Năm vấn đề triết lý phê phán sử học / Tác giả: William H. Dray / Người dịch: Nguyễn Văn Khoa 
- Triết lý tư biện lịch sử - Triết lý phê phán sử học / Tác giả: William H. Dray / Người dịch: Nguyễn Văn Khoa 
Giáo dục
- Cuộc tranh luận đầu tiên về triết lý giáo dục ở Athens  / Tác giả : Nguyễn Văn Khoa 
Khái niệm
. Ngẫu nhiên
- Ngẫu nhiên - Giải thích trong sử học / Tác giả: Antoine-Augustin Cournot / Nguời dịch: Nguyễn Văn Khoa
- Ngẫu nhiên - Nguyên nhân, Lý do, Ngẫu nhiên / Tác giả: Antoine-Augustin Cournot / Nguời dịch: Nguyễn Văn Khoa
- Ngẫu nhiên như sự giao thoa của các chuỗi nhân quả dộc lập / Tác giả: Antoine-Augustin Cournot / Nguời dịch: Nguyễn Văn Khoa
. Nguyên nhân :
- Nguyên nhân – Mục đích luận / Tác giả: Aristotelês / Người dịch: Nguyễn Văn Khoa
- Nguyên nhân – 4  loại nguyên nhân / Tác giả: Aristotelês / Người dịch: Nguyễn Văn Khoa
. Nhân quả :
- Quan hệ nhân quả / Tác giả : Rudolf Carnap /  Người dịch: Nguyễn Văn Khoa
. Quốc gia : 
- Thế nào là một quốc gia ? / Tác giả: Ernest Renan / Người dịch: Phạm Trọng Luật 
. Trí thức : 
- Thế nào là người trí thức ? / Tác giả: Paul Alexandre Baran / Người dịch: Phạm Trọng Luật 
[Trở về]