Triết học và Tôn giáo

 
- Sôkratès & Platôn , từ định nghĩa đến Ý thể / Tác giả: Aristotelês / Người dịch:  Nguyễn Văn Khoa
- Đồng cảm / Tác giả : Bruno Bettelheim  / Người dịch : Nguyễn Van Khoa
- Giả thuyết vô thức (1915) / Tác giả : Freud, Sigmund  / Người dịch : Nguyễn Van Khoa
- Cái phổ quát   / Tác giả:   Tadeusz Kotarbinski / Người dịch:  Nguyễn Van Khoa
- Bệnh thù ghét lý luận  / Tác giả:   Platôn / Người dịch:  Nguyễn Van Khoa
- Chân dung triết gia (I) / Tác giả:   Platôn / Người dịch:  Nguyễn Van Khoa
- Chân dung triết gia (II) / Tác giả:   Platôn / Người dịch:  Nguyễn Van Khoa
- Định nghĩa bản chất   / Tác giả:   Platôn / Người dịch:  Nguyễn Van Khoa
- Hãy tự tu thân / Tác giả: Platôn / Người dịch: Nguyễn Vãn Khoa
- Chăn bò và chăn dân / Tác giả: Xenephôn / Người dịch: Nguyễn Vãn Khoa 

 
[Trở về]