Viện Phật Học 
Institut d'Etudes Bouddhiques
Institute of Buddhist Studies
Trúc Lâm
Việt
Français
English
- Lời Giới thiệu 
- Bài mới
- Liên lạc
 
          Này các người Kâlâma, đừng tin vì nghe nói lại, đừng tin vì theo phong tục, đừng tin vì nghe tin đồn, đừng tin vì kinh điển truyền tụng, đừng tin vì lý luận, đừng tin vì công thức, đừng tin vì có suy tư đầy đủ về những dữ kiện, đừng tin vì có thẩm sát và chấp nhận lý thuyết, đừng tin vì thấy thích hợp, đừng tin vì Sa môn là thầy mình.
          Nhưng này các người Kâlâma, khi nào các người tự biết rõ : Các pháp này là thiện,các pháp này là không đáng chê, các pháp này được người trí khen ngợi, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận thì dẫn đến hạnh phúc an vui, thời này các người Kâlâma, các người hãy đạt đến và an trú. 
(Kinh Kâlâma)